privacy policy

Polityka prywatności dla firmy LCK Polska Piotr Cebulla z siedzibą przy ul. Tarnogórskiej 239, 40-105 Gliwice, NIP 6452357442, REGON 241701345 obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).


1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu www.purechemie.com oraz w związku z zawieraniem umów handlowych.


W związku z korzystaniem przez klienta z serwisu www.purechemie.com, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do zawierania i wykonywania umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz komunikacji między stronami w związku z realizacją tej umowy. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu www.purechemie.com oraz zawierania umów handlowych z firmą LCK Polska Piotr Cebulla.


1.1 Administratorem danych osobowych klientów jest firma LCK Polska Piotr Cebulla z siedzibą przy ul. Tarnogórskiej 239, 40-105 Gliwice. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu zawierania umów oraz w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”. 

(http://www.purechemie.com/polityka-prywatnosci)


1.2 Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oraz szkoleń oferowanych przez firmę LCK Polska Piotr Cebulla, oraz wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, w tym udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.


2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie


2.1. Korzystanie z usług


Dane osobowe wszystkich osób korzystających z usług firmy LCK Polska Piotr Cebulla przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług i szkoleń w zakresie prezentowania, umawiania i sprzedaży usług bezpośrednio, drogą e-mailową i telefonicznie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i wyborów usług przez Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji 2.4. Marketing.


2.2. Umawianie wizyt, sprzedaż usług i szkoleń.


Umawianie wizyt, sprzedaż usług i szkoleń dla klienta wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych adresowych jest niezbędne do wystawienia i doręczenia faktury.
Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i wyborów usług, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.


2.3. Zawieranie umów handlowych i sprzedaż produktów.


 • Przetwarzanie danych osób fizycznych będących klientami Administratora – w celu zawarcia, realizacji, wykonywania umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz komunikacji między stronami w związku z realizacją tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Przetwarzanie danych reprezentantów, pracowników, współpracowników lub zleceniobiorców kontrahentów Administratora – w celu w celu zawarcia, realizacji, wykonywania umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz komunikacji między stronami w związku z realizacją tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Przetwarzanie danych osób, które dokonały zgłoszenia reklamacyjnego (zgłoszenia produktowego), zapytania o przedstawienie oferty, zapytania związanego z zamówieniem lub zgłosiły sugestie dotyczące produktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.purechemie.com – (i) w przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego (zgłoszenia produktowego) z tytułu rękojmi lub gwarancji, w celu wykonania zawartej umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów prawa cywilnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO; (ii) w przypadku zapytania o przedstawienie oferty lub zapytania związanego z realizowanym zamówieniem, w celu zawarcia lub wykonania zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; (iii) w przypadku zgłoszenia sugestii dotyczących produktów, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie/sugestię zawartą w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes jakim jest prawidłowa obsługa klienta.


2.4. Formularze kontaktowe


Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych ze strony www (http://www.purechemie.com/kontakt i http://www.purechemie.com/zostan_partnerem). Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi.
Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony www w celu doskonalenia jej funkcjonalności.


2.5. Marketing


Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • kierowaniu e-mailowych i smsowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.


2.6. Reklama


Administrator przetwarza dane osobowe klientów dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do klientów reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ).


2.7. Reklama behawioralna


Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników strony www.purechemie.com, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.


2.8. Newsletter


Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail i/lub numer telefonu, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na stronie internetowej Administratora, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


2.9. Marketing bezpośredni


Dane osobowe klientów mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do nich treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy klient wyraził w tym zakresie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.


2.10. Portale społecznościowe


Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil https://www.facebook.com/purechemie prowadzony w portalu społecznościowym Facebook, oraz profil https://www.instagram.com/purechemie/ prowadzony w portalu Instagram. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu firmy, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Messenger Facebook/Instagram. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem messengera Facebook/Instagram dotyczą reklamacji.


2.11. Pliki cookies oraz podobna technologia


Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego stronę www.purechemie.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.


2.11.1. Cookies „serwisowe”


Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies*:
* Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).


2.11.2. Cookies „marketingowe”


Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.


3. Uprawnienia użytkownika


Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem formularza na stronie (http://www.purechemie.com/kontakt) lub emailem lck@lck.com.pl


4. Bezpieczeństwo danych osobowych


Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


4.1 Okres przechowywania danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieograniczony aż do cofnięcia zgody lub umowy.


5. Polityka prywatności – dodatkowe objaśnienia


5.1. Dane osobowe przekazywane przez klientów i użytkowników serwisu www w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji tych usług oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), a także w celach marketingowych, w przypadku gdy klient i Użytkownik zamawia newsletter, o którym mowa w pkt 3 poniżej. Użytkownik nie ma obowiązku przekazania swoich danych osobowych, przy czym:

5.1.2. niewskazanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu oraz NIP uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

5.1.3. niewskazanie numeru telefonu uniemożliwia kontakt telefoniczny z klientem aby potwierdzić i doprecyzować zakres, termin i rodzaj świadczonej usługi.


5.2. Każdy Użytkownik może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.


5.3. Informacje handlowe dotyczące Administratora oraz jego kontrahentów będą przesyłane w formie newslettera wyłącznie tym Użytkownikom i klientom, którzy zamówią przesyłanie newslettera. Użytkownik, który zamówił newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres: lck@lck.com.pl z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów.


5.4. Administrator udziela informacji o danych przekazanych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


5.5. Po zakończeniu przez klienta korzystania z usług, Administrator może przetwarzać dane o kliencie, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z klientem umowy.


5.6. Za zgodą wyrażoną przez klienta Administrator może przetwarzać jego dane po zakończeniu usługi, jeżeli jest to niezbędne do celów reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora. W celach, o których mowa w niniejszym postanowieniu, Administrator może korzystać z danych osobowych klienta po ich uprzedniej anonimizacji, chyba że wyrazi on zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.


5.7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.7.1 dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

5.7.2 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,


5.8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.